Dr. Ahmet Tetik
1981 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı. 1982-1995 öğretim yılları boyunca Kuleli Askeri Lisesinde, Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1995- 2001 yılları arasında, çeşitli idari birimlerde çalıştı. 2001’de Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı emrine, 2003 yılında da Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşiv Şube Müdürlüğüne atandı. 2010 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde “Umdetü'l-Hakayık- Süleyman Paşa” adlı araştırmasıyla 1993 yılında yüksek lisans; 1999 yılında “Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Fikirleri Üzerine Bir Araştırma” teziyle de doktora öğrenimini tamamladı.

Yayınlanmış Eserlerinden…
Büyük Harp'te Şark Cephesi Harekâtı: Şark Vilayetlerimizde, Kafkasya'da, İran'da / Fevzi Çakmak ;
(Yay. Haz. Ahmet Tetik) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2011
Batı Rumeli'yi Nasıl kaybettik? Garbi Rumeli'nin Suret-i Ziyaı ve Balkan Harbi'nde Garb Cephesi / Fevzi Çakmak ; (Yay. Haz. Ahmet Tetik) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2012
Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921) / Ahmet Tetik, Mehmet Şükrü Güzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2013
Halep Sığınma Evi, 1922-1927, Danimarkalı Karen Jeppe Tarafından Tutulan Kayıtlar, (Yay. Haz. Ahmet Tetik, Cihan Güneş; Çev. Serdar Y. Demirtaş), Alfa Yayınları, İst. 2014
Merhamet Güneşi Kızılay-Hilâl-i Ahmer 1912-1920,  (Yay. Haz. Ahmet Tetik, Ertan Karapirinler), Türk Kızılayı Yayınları, Ank. 2015
Türk Ticaret Yıllığı, 1924-1925, (Yay. Haz. Ahmet Tetik) Ankara Ticaret Odası Yayınları, C.I, C. II, Ank. 2016
Mısır'daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye, Bugüne, Yarına IŞIK (1919-1920) , Ahmet Tetik, Gülcan Işık, Nobel Akademik Yayıncılık, Ank. 2018
Teşkilat-ı Mahsusa  (Umûr-ı Şarkiyye Dairesi) Tarihi, C.I, 1914-1916, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2014
Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkiyye Dairesi) Tarihi, C.II, 1917, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2018

Copyright © 2018 Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı
Toplam Ziyaretci sayisi: 43992