Vakıf Senedi

 SADİSE VE MUSTAFA KÖSEOĞLU SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI SENEDİ

 VAKIF:

 Madde 1-Vakfın adı Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı'dır.

İşbu resmi senette sadece “vakıf” denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesinde olup, adresi Mutlukent Mahallesi 1940. Sokak No: 40 Çankaya-Ankara'dır.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor alanında yapılacak faaliyetleri desteklemek, bu alanlarda faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının eğitimli, sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, inançlı; insana, yaşayan her canlıya ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine, bütün insanlığa, yaşayan her canlıya ve doğayı korumaya yönelik faydalı çalışmalar yapıp maddi ve manevi katkılar sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

a)      Yükseköğretim kurumlarında okuyan maddi durumu yetersiz öğrencilere yurtiçi burslar verir. (Burs tutarı ve başvuru-seçim koşulları şartname ile ayrıca belirlenir)

b)      Sağlık alanında, özellikle de çocuk onkoloji alanında yapılacak araştırmalara destek verir, bu alanda araştırma yapan genç araştırmacılara (başvuruları Ulusal Pediatrik Kanser kongrelerinde Türk Pediatrik Onkoloji Grubu derneğine yapılmış olan çalışmalar içerisinden  dernek jürisi tarafından seçilen) “Sadise-Mustafa Köseoğlu Pediatrik Onkoloji Genç Araştırmacı Ödülü” nü verir. (Hazırlanmış Ödül şartnamesine uygun olarak)

c)      Sağlık hizmeti ile ilgili olarak hastaneler ve sağlık ocakları açar ve işletir. Vakıf tarafından hazırlanacak yönetmenliğe uygun olarak geçim standartları düşük olan fakir insanların sağlık ihtiyaçları ve bakımlarına yardımcı olur.

d)      Vakfın mali gücü yeterli olduğu ve mütevelli heyetince uygun görüldüğü takdirde bir Üniversite açar.

e)      Vakfın açıp işlettiği özel öğretim kurumlarının geliştirilmesi için gayret sarf eder.

f)       Açılan öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere gönüllü öğretmenlerden, resmi okul öğretmenlerinden ve gerektiğinde dış ülkelerden sağlanacak yabancı öğretmen ve öğretim üyelerinden yararlanılır.

g)      Yurt genelinde faaliyette bulunan, resmi veya özel her türlü öğretim kurumlarının geliştirilmesinde katkıda bulunur.

h)      Çeşitli öğretim kurumları arasında diyalog kurarak, birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalar yapar.

i)        Gerektiğinde Anaokulu, İlköğretim ve yabancı dil ile eğitim yapan okullar ile enternasyonal okullar açar ve işletir.

j)       Çeşitli branşlarda meslek içi yetiştirme kursları açar ve yönetir.

k)      Yurt dışında aynı amaçla eğitim veren kurumlarla işbirliği yaparak, teknolojik gelişmeleri yurt içindeki öğretim kurumlarımıza getirir.

l)       Okul açılması mümkün olmayan yer ve hallerde, ya da gerektiğinde yabancı dil eğitimi, üniversite hazırlık kursları ve mesleki eğitim kursları açar ve işletir.

m)    Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla tüzel kişilerden bağış ve kredi temin eder.

n)      Yetkili mercilerden izin alarak, çeşitli yayınlar çıkarır.

o)     Kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliştirilmesi için seminer, münazara, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenler, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlar.

p)      Sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.

q)      Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden olan eğitim alanında, eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırır.

r)       Vakıf okullarında görevli öğretmen ve personele önemli günlerde eğlence, şölen ve yemekli toplantılar düzenler ve ödüller verir.

s)      Öğretim kurumlarını tanıtmak ve cazip hale getirmek amacıyla çalışmalar yapar ve ödüllü yarışmalar düzenler.

t)       Vakıf bünyesinde kurulacak bir “Eğitim Konseyi” ile çeşitli öğretim kurumları arasında çağdaş düzeyde standartlaşmayı temin eder.

u)      Sokak hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli bakım, beslenme ve tedavi giderlerin katkıda bulunur.

v)      Her türlü spor faaliyetleri, geziler, kamplar düzenler, yurtlar açar, bu faaliyetleri yapanlarla işbirliği yapar ve amatör spor kollarına destek verir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

 Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

 Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 TL'dır.

 Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

 VAKFIN ORGANLARI:

 Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 a) Mütevelli Heyet

 b) Yönetim Kurulu

 c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan yedi (7) kişidir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. Vakfa önemli hizmet ve katkısı olacak kişiler mütevelli heyeti kararı ile mütevelli heyetine alınabilirler.

 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 a) Yönetim kurulunu seçmek,

 b) Denetim kurulunu seçmek,

 c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

 g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

I) Boşalan mütevelli heyeti üyeleri ile yeni alınacak üyeleri seçmek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

 Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli heyeti yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

 Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

 

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

 Bu sıfatla yönetim kurulu:

 a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

 c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

 f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

 g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

m) Şeffaflık ilkesine uygun olarak o ay içerinde bağış yapan bağışçılara bir sonraki ay harcama/ödeme tutarlarını içeren banka hesap dökümünü gönderir. Böylece bağışçılar hiçbir kısıtlama olmaksızın bağışlarının ne amaçla nerelerde kullanıldığını/harcandığını öğrenirler.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

 Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca bir  (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

 Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

 Madde 15- Mütevelli heyet üyelerine, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

 b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Kızılay'ına devredilir.  Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI:

 Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1-     Prof. Dr. Vedat Köseoğlu

2-     Dt. Nurserin Köseoğlu

3-     Aslıhan Dilara Köseoğlu

4-     Dr. Neslihan Dilrüba Köseoğlu

5-     Dr. Ahmet Tetik

6-     Özkan Yamaç

7-     Prof. Dr. Erol Kısmet

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1-     Prof. Dr. Vedat Köseoğlu

2-     Dt. Nurserin Köseoğlu

3-     Dr. Ahmet Tetik

4-     Prof. Dr. Erol Kısmet

5-     Prof. Dr. Ahmet Özet

 

Yedek Üye:

  1.       Alev Yamaç
  2.       Hikmet Yamaç

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

 Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Prof. Dr. Vedat Köseoğlu yetkili kılınmıştır.

Ziyaretci 23778